Điều Lệ Trung Tâm
 

   

 

    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỔ CHỨC HỖ TRỢ – GIÁO   DỤCTRẺ EM THIỆT THÒI

    Số 03/2008/QĐ-GDTE

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------------------

               Hà Nội, ngày 23 tháng  01 năm 2008

 QUYẾT ĐỊNH
CỦA GIÁM ĐỐC TỔ CHỨC HỖ TRỢ - GIÁO DỤC TRẺ EM THIỆT THÒI
(V/v Ban hành Điều lệ  Trung tâm từ thiện hỗ trợ người thiệt thòi)
GIÁM ĐỐC TỔ CHỨC HỖ TRỢ - GIÁO DỤC TRẺ EM THIỆT THÒI

- Căn cứ Quyết định số 280/QĐ ngày 21 tháng 2 năm 1992 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Tổ chức Hỗ trợ - Giáo dục trẻ em thiệt thòi (OSEDC) Việt Nam;
- Căn cứ  Điều lệ hoạt động Tổ chức Hỗ trợ - Giáo dục trẻ thiệt thòi (OSEDC) Việt Nam, được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt ngày 27 tháng 03 năm 2002;
- Căn cứ Quyết định số 02/2008/QĐ-GDTE ngày 23 tháng 01 năm 2008 của Giám đốc Tổ chức Hỗ trợ - Giáo dục trẻ em thiệt thòi (OSEDC) Việt Nam, về việc Thành lập tại thành phố Hà Nội Trung tâm từ thiện hỗ trợ người thiệt thòi;
- Theo đề nghị của ông Chánh Văn Phòng Tổ chức Hỗ trợ - Giáo dục trẻ em thiệt thòi (OSEDC) Việt Nam;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Trung tâm từ thiện hỗ trợ người thiệt thòi, gồm VI chương 14 điều (văn bản kèm theo)
 

Điều 2: Các ông Chánh Văn phòng, các đơn vị có liên quan của Tổ chức Hỗ trợ - Giáo dục trẻ em thiệt thòi (OSEDC) Việt Nam, Giám đốc Trung tâm từ thiện hỗ trợ người thiệt thòi có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 Nơi nhận:
-  Bộ GD & ĐT (Để báo cáo)
-  UBND TP Hà Nội (Để báo cáo)
-  UBND quận Ba đình  (Để báo cáo)
-  Công an TP Hà Nội (Để xin đăng ký và khắc dấu)
-  Các cơ quan chức năng khác để hỗ trợ
-  Lưu VP OSEDC

 TỔ CHỨC HỖ TRỢ-GIÁO          DỤCTRẺ EM THIỆT THÒI

         GIÁM ĐỐC

GS. TS. Phạm Tất Dong(đã ký)

 
< Trước

 
Advertisement