Quyết định thành lập Trung Tâm

      
                                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                          ------------------------------
                                                                            Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2008

   

QUYẾT ĐỊNH
CỦA GIÁM ĐỐC TỔ CHỨC HỖ TRỢ - GIÁO DỤC TRẺ EM THIỆT THÒI
(V/v Thành lập Trung tâm từ thiện hỗ trợ người thiệt thòi)

GIÁM ĐỐC TỔ CHỨC HỖ TRỢ - GIÁO DỤC TRẺ EM THIỆT THÒI
- Căn cứ Quyết định số 280/QĐ ngày 21 tháng 2 năm 1992 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Tổ chức Hỗ trợ - Giáo dục trẻ em thiệt thòi (OSEDC) Việt Nam;
- Căn cứ  Điều lệ hoạt động Tổ chức Hỗ trợ - Giáo dục trẻ thiệt thòi (OSEDC) Việt Nam, được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt ngày 27 tháng 03 năm 2002;
- Theo đề nghị tại Đơn xin thành lập ngày 21 tháng 01 năm 2008 của Nhóm tình nguyện từ thiện Hà Nội;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập tại Hà Nội Trung tâm từ thiện hỗ trợ người thiệt thòi, trực thuộc Tổ chức Hỗ trợ - Giáo dục trẻ em thiệt thòi (OSEDC) Việt Nam.
Tên tiếng Anh: Center for disadvantaged people & supporting charity
Tên viết tắt:    CDPSC
Địa chỉ Văn phòng giao dịch: 66  Phó Đức Chính –Hà nội

Điều 2: Trung tâm từ thiện hỗ trợ người thiệt thòi là tổ chức hoạt động xã hội nhân đạo, từ thiện, không vụ lợi, vì lợi ích cao nhất của người thiệt thòi (đặc biệt ưu tiên trẻ em thiệt thòi), hoạt động tuân thủ Điều lệ của  Tổ chức Hỗ trợ - Giáo dục trẻ em thiệt thòi, Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản tại Ngân hàng và hoạt động theo phương thức hạch toán độc lập trong khuôn khổ Pháp luật của Nhà nước.

Điều 3: Trung tâm có nhiệm vụ
3.1. Thực hiện các hoạt động tài trợ các thiết bị học, sách giáo khoa, vở viết, tổ chức các lớp học từ thiện, tình thương cho các trẻ em khuyết tật, vượt nghèo, vượt khó trong học tập.
3.2. Kết hợp với các giáo sư, bác sĩ tình nguyện tại các bệnh viện tiến hành khám, tư vấn và điều trị miễn phí các bệnh thông thường cho người nghèo, người già và trẻ em cơ nhỡ, khuyết tật.
3.3. Hỗ trợ người nghèo, người già, trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn về mặt vật chất cũng như những đồ dùng thiết yếu trong cuộc sống.
3.4. Hướng dẫn tập luyện thể thao, dưỡng sinh để nâng cao sức khoẻ cộng đồng.
3.5. Tham gia vào các hoạt động công đức như khám và theo dõi sức khoẻ cho các phật tử có hoàn cảnh khó khăn.
3.6. Tặng các sách vở, báo, tạp chí thông tin và tổ chức các buổi nói chuyện phổ biến các kiến thức cần thiết về bảo vệ sức khoẻ cá nhân và cộng đồng và những kiến thức khoa học thường thức nhằm góp phần nâng cao dân trí cho người dân ở các vùng miền khác nhau của đất nước.
3.7. Tham gia vào việc trợ giúp, tài trợ cho việc bảo tồn các di chỉ, di tích lịch sử cũng như việc bảo tồn và phát huy các truyền thống, di sản văn hoá phi vật thể của Việt Nam.
3.8. Vận động các tổ chức đoàn thể, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ từ thiện nhằm hỗ trợ những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em khuyết tật, người già cô đơn, cấp học bổng cho các học sinh nghèo có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

Điều 4: Trung tâm từ thiện hỗ trợ người thiệt thòi có trách nhiệm thực hiện các chế độ chính sách và pháp luật của Nhà nước, Điều lệ của Tổ chức Hỗ trợ - Giáo dục trẻ em thiệt thòi và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Trung tâm ban hành kèm theo Quyết định này.
Điều 5: Các ông Chánh Văn phòng, các đơn vị có liên quan của Tổ chức Hỗ trợ - Giáo dục trẻ em thiệt thòi (OSEDC) Việt Nam và Trung tâm từ thiện hỗ trợ người thiệt thòi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                                                                                 TỔ CHỨC HỖ TRỢ - GIÁO DỤC
                                                                         TRẺ EM THIỆT THÒI (OSEDC) VIỆT NAM
                                                                                               GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
-  Bộ GD & ĐT (Để báo cáo)                                          GS. TS. Phạm Tất Dong(đã ký)
-  UBND TP Hà Nội (Để báo cáo)
-  UBND quận Ba Đình (Để báo cáo)
-  Công an TP Hà Nội (Để xin đăng ký và khắc dấu)
-  Các cơ quan chức năng khác để hỗ trợ
-  Lưu VP OSEDC

 

 
Tiếp >

 
Advertisement